English/Japanese

Laboratory members (FY2019)

Staff

Assistant Professor (PI)
Hirotsugu Okuno

Graduate students

M2 Hiroto Kajihara
Kento Misaka
M1 Shouma Ura
Hiroki Kurose
Hiroya Suenaga
Ryutaro Yoshimura

Undergraduate students

B4 Shuhei Azuma
Souta Anegawa
Hideo Imanaka
Chikara Ohashi
Akihiko Sakaguchi
Shintaro Hayashi
Hiroki Horiuchi
Eisaku Horiguchi
Takushi Muro
Akito Morita

Copyright © 2016 Neuromorphic systems laboratory All Rights Reserved.