English/Japanese

Laboratory members (FY2024)

Staff

Associate Professor (PI)
Hirotsugu Okuno

Graduate students

D2 Akito Morita
M2 Io Yamada
M1 Shutaro Kubo
Keisuke Okada
Yuto Sakata
Yuta Tanimura
Shinnosuke Touda

Undergraduate students

B4 Takashi Izumi
Aoi Imaizumi
Kenta Oka
Atsushi Kume
Miyu Takagishi
Kanato Nakamura
Tomoki Nishikawa
Naoumi Miyano
Kotaro Yashiro
Thinche Yo

Copyright © 2016 Neuromorphic systems laboratory All Rights Reserved.