English/Japanese

Laboratory members

List of the members (FY2017)

Principle investigator
Hirotsugu Okuno
Undergraduate (4th)
Yoshiaki Akazawa
Mitsuteru Iisaka
Takuya Kaiga
Hiroto Kajihara
Masaki Kadoya
Tsubasa Kutsuwa
Kouki Nishita
Kento Misaka
Kaito Yaoi
Undergraduate (3rd)
Shouma Ura
Ryo Kasagaki
Jo Kinebuchi
Keiichi Kimoto
Hiroki Kurose
Ryutaro Sawao
Hiroya Suenaga
Koichiro Nagae
Ryutaro Yoshimura

Copyright © 2016 Neuromorphic systems laboratory All Rights Reserved.